Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2013

ColorfulWind
7985 427a
Reposted fromkhloe khloe
ColorfulWind
3761 c678

March 08 2013

ColorfulWind
Reposted fromnazarena nazarena

February 19 2013

ColorfulWind
9273 bcca
ColorfulWind
9052 cc3d
Reposted frompunishment punishment

February 12 2013

ColorfulWind
ColorfulWind
ColorfulWind
2787 35e8
Reposted fromdieeine dieeine

February 10 2013

ColorfulWind
Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka
nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś,
jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?

Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma obej­mij go. Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie,
je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw.
— Phil Bosmans
Reposted fromsheilaa sheilaa

February 07 2013

ColorfulWind
Na dobry początek
ColorfulWind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl